Kim jest Melchisedek?

Trynitarna doktryna dowodzi, że tajemniczy kapłan Malchizedek z księgi Rodzaju 14:18-20, jest preegzystującą drugą osobą przenajświęteszej Trójcy “Bogiem Synem“. Pismo mówi, że Malchizedek był królem miasta Szalem i kapłanem Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahamowi, gdy ten wracał do domu po zwycięskiej bitwie nad królem Kedorlaomerem i jego sprzymierzeńcami. (Ks. Rodzaju 14:17-19).
Melchizedek był królem w mieście Szalem, to znaczy, że był on osobą realną i nie był to jakiś bóg, czy anioł, jak twierdzą trynitarianie, lecz był to człowiek z ciała i krwi, któremu Abraham oddał dziesięcinę, i to dowodzi, że Melchizedek był człowiekiem, który odziedziczył władzę królewską po swoim ojcu i pełnił obowiązki kapłana Boga Najwyższego.

Autor listu do Hebrajczyków nie mówi, że Melchizedek jest osobą boską, ani nie przypisuje mu żadnych cech boskich, natomiast informuje, że rodowód Melchizedeka, a zatem jego pochodzienie są nieznane. Król Melchizedek jest osobą wyjątkową, ponieważ wszystkie znaczące postacie biblijne posiadają rodowód i obowiązkiem każdego Hebrajczyka było dopilnowanie, aby jego potomkowie zostali wpisani do ksiąg rodowych, natomiast pochodzenie i rodowód Melchizedeka nie zostały w żadnym registrze zanotowane.

Bez wzmianki o ojcu czy matce, bez rodowodu, bez wskazania początku dni i końca życia – upodobniony zatem do Syna Bożego – pozostaje kapłanem na wieki. (Hebr 7:3 Biblia Poznańska)

Czy to, że rodowód Melchizedeka nie jest znany jest dowodem, że on nie miał ojca ani matki? Przeciwnie, Malchizedek miał ojca i matkę, lecz jego rodowód nie został w żadnym genealogicznym registrze zanotowany. Porządek, czyli system kapłański, według którego Melchizedek sprawował urząd arcykapłana nie jest znany, dlatego też początek jego kapłaństwa, jak również koniec jego kapłaństwa są jakby bez początku i bez końca, i ten stan istniejący w kapłaństwie Melchizedeka autor listu do Hebrajczyków porównał z niekończącym się i wiecznym kapłaństwem Chrystusa.

Kapłańska służba Melchizedeka
Kapłanem Najwyższego Boga może być tylko człowiek. Służby kapłańskiej nie może sprawować osoba Boga, ponieważ kapłan jest pośrednikiem pomiędzy Najwyższym Bogiem a ludźmi. Osoba Boga nie może być pośrednikem pomiędzy Bogiem a człowiekm i osoba Boga nie może także przelewać krwi zwierząd, ofiarowanych przez lud na oczyszczenie z grzechu:

Albowiem każdy arcykapłan, wzięty spośród ludzi, bywa ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. (Hebr. 5:1 Biblia Warszawska)

Bóg nie moży być kapłanem smego siebie, Bóg nie może też składać ofiar za własne grzechy i za grzechy ludu, jak czynił to arcykapłan Melchizedek:

“ wszak musi tak za lud, jak i za siebie składać ofiarę za grzechy“ (Hebr. 5:3, Biblia Poznańska)

Kapłan Melchizedak nie pochodził z nieba jak interpretują to trynitarianie, i nie był to anioł, ani też preegzystujący rzekomo Bóg-Syn, lecz był to człowiek historyczny, sprawujący urząd arcykapłana, i będący zarazem królem miasta Salem, któremu Abraham okazał szacunek, oddając mu dziesiątą część swojej zdobyczy:

Widzicie więc, jak wielki był ten, któremu Abraham jako głowa narodu dał dziesiątą część z najlepszych zdobyczy. (Hebr. 7:4, Biblia Poznańska)

Przyjęcie dziesięciny przez Arcykapłana Melchizedeka dowdzi, że był to realny człowiek, który utrzymywał się z dziesięcin odawanych mu przez mieszkańców Soaru. Ponieważ kapłani Boga Najwyższego nie zajmowali się rolnictwem i wypasaniem bydła, Bóg przeznaczył na ich utrzymanie dziesięcinę oddawaną przez lud, aby mogli całkowicie poświęcić się służbie Bożej.

Trynitarne spekulacje
Relacja autora listu do Hebrajczyków o arcykapłanie Melchizedeku jest przez tłumaczy przekładów Pisma Świętego naciągana i stała się przedmiotem trynitarnych spekulacji. Dla przykładu zacytuję dwa polskie przekłady Pisma Świętego:

Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni, ani też końca życia, upodobniony zaś do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. (Hebr. 7:3 , Biblia Tysiąclecia)

Powyższy przekład Biblii Tysięclecia sugeruje że Melchizedek jest posiadaczem wiecznego życia, które rzekomo nie ma początku, ani nigdy się nie zakończyło. To jest zupełny przekręt Pisma Świętego, które nigdzie nie mówi, że Melchizedek istnieje i nadal żyje, lecz mówi jedynie, że służba kapłańska Melchizedeka była podobna do kapłaństwa Chrystusowego. Początek i koniec życia Melchizedeka nie zostały w Piśmie Świętym objawione i to jest zupełnie czymś innym, niż twierdzenie, że Melchizedek “nie ma“ początku ani końca życia. To potwierdza przekład Biblii Warszawsko Praskiej, który mówi, że nikt nie zna ojca ani matki Malchizedeka i nikt nie zna jego przodków, ani też dnia jego narodzin, ani też dnia jego śmierci:

Nikt nie zna jego ojca ani matki, ani żadnego spośród jego przodków; nigdzie nie mówi się ani o jego narodzinach, ani śmierci. Jest pod tym względem podobny do Syna Człowieczego. (Hebr 7:3, Biblia Warszawsko Praska

To jest bardzo wielka różnica, czy Melchizedek jest osobą nieśmiertelną, czy koniec życia Melchizedeka jest nieznany. Jeżeli życiorys Melchizedeka nie jest znany, to nie można twierdzić, że on nie miał końca życia i twierdzić, że Malchizedek to preegzystujący Chrystus. Kapłaństwo Melchizedeka jest tyłko podobne do kapłaństwa Chrystusowego, ponieważ nikt nie zna końca jego kapłaństwa i ten fakt obrazuje niekończące się kapłaństwo Chrystusa. Jeżeli w porządku kapłaństwa Aarona urząd najwyższego kapłana przechodził z ojca na syna , to w przypadku Melchizedeka urząd kapłana nie przeszedł na jego syna i Melchizedek pełnił funkcję arcykapłana aż do końca swojego życia. To, że kapłaństwo Melchizedeka nigdy nie ustało, nie odnosi się do jego osoby, to znaczy do jego rzekomej wieczności, lecz tylko do jego kapłaństwa, które nie zostało na kogoś innego przeniesione ani też odwołane. Kapłani porządku lewickiego mogli pełnić urząd kapłański dopiero po osiągnięciu dwudziestego piątego roku życia i mogli ten urząd pełnić tylko do osiągnięcia pięćdziesiątego roku życia, natomiast Melchizedek pełnił funkcję Arcykapłana dożywotnio i pod tym względem Melchizedek pozostał kapłanem na zawsze. Ponieważ ludzie w czasie Abrahama byli długowieczni, dlatego służba kapłańska Melchizedeka trwała bardzo długo i nie została ona przeniesiona na kogoś innego. Autor listu do Hebrajczyków przyrównuje kapłaństwo Melchizedeka z kapłaństwem Chrystusa, ponieważ tak jak kapłaństwo Melchizedeka nie podlegało żadnej sukcesji, tak też kapłaństwo Chrystusa nie podlega żadnej sukcesji, lecz autor listu do Hebrajczyków uczynił jednak bardzo wielką różnicę pomiędzy Melchizedekiem a Chrystusam, a minowicie tę, że Melchizedek był kapłanem śmiertelnym, natomiast Chrystus odziedziczył życie nieśmiertelne, dlatego kapłaństwo Chrystusa jest doskonałe i wieczne:

Dlatego Jezus jest poręczycielem lepszego przymierza. Tamtych kapłanów było wielu, bo śmierć przeszkadzała im w spełnianiu funkcji. On natomiast, ponieważ trwa na wieki, posiada kapłaństwo nieprzemijające. (Hebr. 7:22-24, Biblia Poznańska)

Gdyby kapłaństwo Melchizedeka było nieprzemijające i doskonałe, to autor listu do Hebrajczyków nie napisałby, że kapłaństwo Jezusa Chrystusa jest lepszym przymierzem, oraz nieprzemijające. Ponieważ kapłaństwo Chrystusa przewyższa ziemskie kapłaństwo Melchizedeka oraz Aarona, dlatego jest kapłaństwem nieprzemijającym i doskonałym:

I gdy tamtych wielu było kapłanami, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu, Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. (Hebr. 7:23-25,Biblia Tysiąclecia)

Chrześcijańskie religie uważające się za monoteistyczne, aby mieć potwierdzenie dla swego trynitarnego creda twierdzą, że Melchizedek jest drugą osobą Trójcy, lecz to twierdzenie obala biblijna zasada, że kapłani są sługami Boga Najwyższego i Wszechmogący Bóg nie jest i nie może być sam sobie kapłanem. Jak może Jezus według trynitarnego poglądu, być przez Boga powołanym na urząd Arcykapłana, jeżeli sam jest rzekomo Bogiem? Czy Bóg czyni siebie samego Arcykapłanem ? Czy prawdziwy Bóg może innego prawdziwego Boga uczynić swoim arcykapłanem, aby składał ofiary za grzechy? Urząd kapłana Boga Najwyższego, może sprawować tylko osoba ludzka i takimi ludźmi byli wszyscy kapłani łącznie z Melchizedekiem.

Obalenie trynitarnych spekulacji o Melchizedeku
Teolodzy trynitarni tzwierdzą, że Melchizedek był objawieniem Chrystusa, lecz to jest przekonanie błędne, ponieważ temu zaprzecza porównanie, jakie autor listu do Hebrajczyków uczynił pomiędzy Chrystusem a Malchizedekiem:

“… Jest pod tym względem podobny do Syna Człowieczego. (Hebr. 7:3 biblia Warszawsko Praska)

Gdyby autor listu do Habrajczyków był przekonany, że Malchizedek jest Chrystusem, to nie uczyniłby tego porównania, ponieważ porównanie Melchizedeka z Chrystusem byłoby porównaniem jednej i tej samej osoby, co byłoby nonsensem. Porównania można dokonywać tylko pomiedzy różnymi osobami, posiadającymi wspólne cechy. Melchizedek nie jest Chrystusem, lecz jego kapłaństwo zostało z kapłaństwem Chrystusowym porównane. Gdyby Melchizedek był Chrystusem, to nauka Pisma Świętego, że Chrystus stał się arcykapłanem według porządku Melchizedeka byłaby również nonsensem, ponieważ Chrystus Pan stałby się arcykapłanem według własnego porządku:

“… gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na wieki. (Hebr. 6:20 Biblia Warszawska)

Gdyby arcykapłan Melchizedek był Chrystusem, to Chrystus, o którym autor listu do Hebrajczyków mówi, że jego kapłaństwo jest wyższe od kapłaństwa ziemskiego – oznaczyłoby, że Chrystus przewyższa samego siebie:

Proroctwa mesjańskie nie tylko przepowiadały zrodzenie Mesjasza jako Odkupiciela świata, lecz przepowiadały także zrodzenie nieskazitelnego Arcykapłana w osobie Mesjasza :

Wyrocznia Jahwe dla Pana mego: Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy. (…) Przy Tobie panowanie w dniu Twej potęgi, w świętych szatach [będziesz]. Z łona jutrzenki jak rosę Cię zrodziłem. Jahwe przysiągł i żal Mu nie będzie: Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. (Psalm 110:1.3-4, Biblia Tysiąclecia wdanie drugie 1971)

Autor listu do Hebrajczyków stwiedza, że mesjańska przepowiednia o zrodzeniu Masjasza była również przepowiednią o zrodzeniu arcykapłana Nowego Testamentu:

Chrystus również nie sam według własnego uznania zdobył sobie sławę przez to, że stał się arcykapłanem. Uczynił to Ten, który powiedział do Niego: Jesteś moim Synem. Ja dziś Ciebie zrodziłem. (Hebr. 5:5, Biblia Warszawska Praska)

Zrodzenie Mesjasza i Arcykapłana Nowego Testamentu nie nastąpiło przed stworzeniem świata, lecz te mesjańskie przepowiednie wypełniły się w czasie teraźniejszym, gdy Mesjasz zgodnie z obietnicą został zrodzony przez moc Bożą na świat. (Zach. 6:12-13; Dzieje Ap. 13:23 Biblia Gdańska) Pismo mówi, że Chrystus pełni urząd arcykapłana dopiero po złożeniu odkupieńczej ofiary i przelaniu swojej krwi za grzechy świata:

“… a wiadomo przecież, że pojawił się właśnie teraz u kresu czasów, i to jeden raz tylko, żeby zgładzić grzechy ludzkie przez ofiarę, jaką złożył z samego siebie. (Hebr. 9:26 , Biblia Warszawsko-Praska) “Otóż, gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, …“ (Hebr. 8:4, BW) Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa; (Hebr. 7:26, BW)

Śmiertelność ziemskich arcykapłanów
Melchizedek był człowiekiem, który umarł, lecz o jego śmierci Pismo Święte nie sprawozdaje, i z tego powodu jest uważany za żyjącego. Zasadnicza różnica pomiędzy kapłaństwem Melchizedeka jak też porządku Lewiego polega na tym , że zarówno Melchizedek jak też kapłani porządku Lewiego umierali, dlatego ich kapłaństwo nie mogło być doskonałe, natomiast kapłaństwo Chrystusa nigdy się nie skończy ponieważ on został przez Boga Ojca wskrzeszony do życia wiecznego:

“gdy tamtych wielu było kapłanami, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu, Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. (Hebr 7: 23-24 BT)

Wyższość kapłaństwa Chrystusa nad kapłaństwem ziemskim
Kapłaństwo Melchizedeka zostało porównane do kapłaństwa Chrystusowego, jednak autor listu do Hebrajczyków ukazuje wyższość kapłaństwa Chrstusa nad ziemskim kapłaństwem Melchizedeka oraz Aarona. Kapłani ziemscy stawali się kapłanami bez przysięgi, natomiast Chrystus Pan został arcykapłanem przez przysięgę:

Tym więcej, iż stało się to nie bez złożenia przysięgi. Gdy bowiem tamci bez przysięgi stawali się kapłanami, Ten właśnie przez przysięgę Tego, który do Niego powiedział: Poprzysiągł Pan, a nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki. (Hebr. 7:20-21)

Tylko Jezus Chrystus został powołany na urzad arcykapłana przez smego Boga Izraela Jahwe przez przysięgę:

Przysiągł Pan [ Jahwe ] , a nie będzie tego żałował, mówiąc: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchisedechowego.  (Psalm 110:4)

Nieosiągalną doskonałością Chrystusowego kapłaństwa jest to, że kapłani ziemscy musieli najpierw składać ofiary na własne oczyszczenie, a następnie na oczyszczenie ludu, natomiast Chrystus Pan, będąc bez grzechu przelał własną krew na odkupienie świata:

“… takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie.  (Hebr. 7:27)

I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu,  (Obj. 5:9 BW).

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s