Nauka Pisma Świętego o seksualnej perwersji

Wielu mędrców tego świata traktuje sprawozdanie Biblii o zboczeniu seksualnym mieszkańców Sodomy i Gomory, oraz o ich zagładzie, jako antyczną legendę, a tych, co w nią wierzą traktują jako ludzi naiwnych i godnych politowania. Chrystus Pan potwierdził zepsucie moralne mieszkańców Sodomy i Gomory oraz ich zagładę i przepowiedział, że tak samo będzie się dziać na świecie w dniach ostatnich:

“Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego“ (Łk 17:26)Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi“  (Łk 17: 28- 30).

Obecny stan moralny mieszkańców ziemi i gwałtowny wzrost seksualnych zboczeń pokazuje, że przepowiednia Chrystusa spełnia się na naszych oczach: To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych żądz”  (2 Pt 3:3, BT)

Bóg oskarżył mieszkańców Sodomy o bardzo ciężkie grzechy: Mamy bowiem zniszczyć całkowicie to miasto, gdyż bardzo bolesne są skargi, które na jego mieszkańców dochodzą do Jahwe. Posłał nas zatem Jahwe, byśmy to miasto zrównali z ziemią.“ (Rdz 19:13, BWP)

Pogarda mieszkańców Sodomy okazana posłańcom Bożym oraz Lotowi: Zanim jeszcze udali się na spoczynek, mieszkający w Sodomy mężczyźni, młodzi i starzy, ze wszystkich stron miasta, otoczyli dom, wywołali Lota i rzekli do niego: Gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi poswawolić!“ (Rdz 19:4-5, BT)

Zagłada mieszkańców Sodomy i Gomory: “Kiedy słońce już całe wzeszło, a Lot dotarł do Soar, zesłał Jahwe z góry, od siebie, na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia. Zniszczył doszczętnie obydwa miasta oraz całą okolicę, [wytracił] wszystkich mieszkańców tych miast i wytępił wszystko, co rosło na ziemi. (Rdz 19:23-25, BWP)

Boża ochrona ludzkości przed degeneracją

Bóg zakazuje kategorycznie uprawiania homoseksualizmu:  „Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli”. (Kpł 20:13, BT)

Bóg zakazuje kategorycznie Izraelitom cudzołożenia z  żoną bliźniego: “Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica.“ Ks. Kapłańska 20:10, BT) “Jeżeli pochwycicie mężczyznę śpiącego z kobietą, która jest cudzą żoną, to oboje ukarzecie śmiercią: mężczyznę i kobietę. W ten sposób usuniecie zło spośród was, Izraelici.“ (Pwt. 22:22, BWP)

Bóg zakazuje mężczyźnie cieleśnie obcować z żoną swojego ojca: Ktokolwiek obcuje cieleśnie z żoną swojego ojca, odsłania nagość ojca: będą ukarani śmiercią oboje, sami tę śmierć na siebie ściągnęli.”   (Pwt. 20:11, BT) 

Bóg zakazuje obcować cieleśnie ze swoją synową: Ktokolwiek obcuje cieleśnie z synową, będzie razem z nią ukarany śmiercią: popełnili sromotę, sami tę śmierć na siebie ściągnęli.”  (Kpł 20:12, BT)

Bóg zakazuje mężczyźnie pojmować za żonę kobietę razem z jej matką: Jeżeli kto bierze za żonę kobietę i jej matkę, dopuszcza się rozpusty: on i ona będą spaleni w ogniu, aby nie było rozpusty wśród was.” (Kpł 20:14, BT)

Bóg zakazuje mężczyznom cielesnego obcowania ze zwierzęciem (sodomia)Mężczyzna, który obcuje cieleśnie ze zwierzęciem, poniesie śmierć; zwierzę także zabijcie.” (Ks. Kapłańska 20:15, BWP)

Bóg zakazuje kobiecie obcować cieleśnie ze zwierzęciem: Jeżeli kobieta zbliży się do zwierzęcia, żeby z nim obcować cieleśnie, zabijecie i kobietę, i zwierzę. Oboje zostaną zgładzeni, gdyż sami ściągnęli na siebie własną krew.” (Kpł 20:16, BT)

Bóg zakazuje mężczyźnie obcować cieleśnie ze swoją siostrą: Jeżeli mężczyzna zbliży się do swojej siostry, córki swojego ojca albo córki swojej matki, i będzie patrzył na jej nagość, dopuszczą się czynu karygodnego. Na oczach [wszystkich] synów Izraela zostaną wyłączeni spośród ludu, dlatego że on odkrył nagość swojej siostry. Musi ponieść karę za swoje przewinienie.” (Kpł 20:17, BWP)

Bóg zakazuje małżonkom współżyć ze sobą w czasie periodu małżonki: Jeżeli kto obcuje cieleśnie z kobietą mającą miesięczne krwawienie i odsłoni jej nagość, obnaża źródło jej krwi, a ona też odsłoni źródło swojej krwi, to oboje będą wyłączeni spośród swojego ludu.”  (Kpł 20:18, BT)

Nauka Chrystusa i apostołów o seksualnej perwersji:  Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, posiadający obywatelstwo rzymskie znał doskonale moralny stan cesarstwa rzymskiego i panujące w nim bezprawie oraz niesprawiedliwość. Paweł w liście do Tamoteusza wylicza grzechy pogan, które przez niektórch Żydów nie były uznawane za grzech ( wiersz 7). Paweł prosi Tymoteusza, aby zakazał chrześcijańskim prozelitom głoszenia błędnych nauk podważających aktualność prawa Bożego. Apostoł Paweł instruował Tymoteusza i argumentował, że prawa Boże obowiązują wszystkich ludzi, i że są one ustanowione dla tych, którzy dopuszczają się bezprawia oraz wszelkiego rodzaju rozpusty i homoseksualnej perwersji:

“… rozumiejąc, że Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie i dla niesfornych, bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców, dla rozpustników, dla mężczyzn współżyjących z sobą …“  (1 Tm 1, 9-10, BT)

Apostoł Paweł piętnuje stosunek płciowy mężczyzny z mężczyzną, jako wstręt i odrazę:  Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie.“   (Rz 1:27, BT)

Apostoł Paweł piętnuje nienaturalne stosunki płciowe kobiety z kobietą, jako hańbiące ród ludzki: “Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze.“ (Rz 1:26, BT)

Apostoł Paweł ostrzega współbraci chrześcijan w Koryncie przed popełnianiem grzechów seksualnej rozpusty;  Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą”, (1 Kor 6:9, BT)  

Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami, i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan; mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu.”   (1 Kor 5:1-2, BT)

Paweł ostrzega braci chrześcijan, że kto oddaje się seksualnej rozpuście [ πόρνος ] , ten nie odziedziczy Królestwa Bożego:

O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec – to jest bałwochwalca – nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga”.   (Ef  5:5, BT)

Bóg żąda, aby każdy z jego synów (Rzym 8:14), był wstrzemięźliwy i umiał powstrzymać się od czynów rozpusty:

Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie.” (1 Tess 4:3-5, BT).

Mieszkańcy Sodomy i Gomory ze zdrowego popędu płciowego, którym Stwórca obdarzył  każdego  mężczyznę, uczynili seksualny proceder, mający zaspokoić ich przeciwne naturalnemu prawu pożądanie,  za co Bóg postanowił usunąć mieszkańców Sodomy i Gomory z powierzchni ziemi:

“tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to.“   (Judy 7, BW)

Gnostycy przenikający w I wieku do apostolskiego Kościoła głosili, że Chrystus obdarzył swój Kościół wolnością seksualną, poprzez którą rzekomo osiąga się wyższy stopień duchowego poznania. O tej herezji głoszonej przez gnostyków Szymon Piotr tak pisał:

„Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, [ krwią swoją,] a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami”, (2 Pt 2:1-2, BT)

Podobnie jak Szymon Piotr o seksualnej herezji gnostyków pisał Juda: Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa.“  (Judy 1:4, BT)

Gnostycy oprócz nierządu uznawali także homoseksualizm, jako środek do osiągnięcia duchowej wolności. Naukę gnostyków piętnował Szymon Piotr, który tak pisał o ich seksualnej rozwiązłości:

Ci zaś, jak nierozumne zwierzęta, przeznaczone z natury na schwytanie i zagładę, wypowiadając bluźnierstwa na to, czego nie znają, podlegną właśnie takiej zagładzie jak one, otrzymując karę jako zapłatę za niesprawiedliwość. Za przyjemność uważają rozpustę uprawianą za dnia, jako zakały i plugawcy pławią się w swych uciechach, gdy z wami są przy stole. Oczy mają pełne kobiety cudzołożnej, oczy nie przestające grzeszyć, uwodzą oni dusze nieutwierdzone. Mają serca wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa”.   (2 Pt 2:12-12, BT

Paweł ostrzega chrześcijan zboru w Koryncie przed plugawieniem własnego ciała, przez uprawianie seksualnej rozpusty, ponieważ Pismo Święte mówi, że człowiek nie należy do samego siebie, lecz jest własnością Boga Stwórcy:

Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za /wielką/ bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!”   (1 Kor 6:18-20, BT)

Apostoł Paweł smucił się z powodu niektórych członków zboru w Koryncie, którzy nie mogli wyzbyć się seksualnej nieczystości i dopuszczali się tradycyjnych czynów rozpusty, uprawianych przez pogan w cesarstwie, a szczególnie w mieście Korynt i okolicznych miastach:

Oby mnie ponownie nie upokorzył wobec was Bóg mój, tak iżbym musiał opłakiwać wielu spośród tych, którzy popełniali przedtem grzechy i wcale się nie nawrócili z nieczystości, rozpusty i rozwiązłości, której się dopuścili.(2 Kor 12:21, BT)

Homoseksualizm – świadomy wybór błędnej drogi: Pismo Święte definiuje homoseksualny popęd, jako świadomy wybór złej drogi, co zostało określone słowem plane (πλάνῃ, G4106), które znaczy: “błąd“, w wyborze seksualnego pożądania, odnoszącego się do wzajemnego pożądania mężczyzn przez mężczyzn: arsenes (ἄρσενες, G730).

Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie”. (Rz 1:27, BT).

Apostoł Juda, opisując grzechy mieszkańców Sodomy i Gomory użył czasownika eksporneuo, (G1608), co znaczy  „oddawać się” nieokiełzanemu pożądaniu cudzego ciała przeciwnemu naturalnemu prawu, (Judy 7, BT).

Zdemoralizowane środowisko przyczyną seksualnych zboczeń: Decydujący wpływ na rozwój i kształtowanie się popędu płciowego młodego człowieka ma środowisko, w którym dzieci dojrzewają płciowo. Jedną głównych przyczyn homoseksualnego zboczenia jest wykorzystywanie dzieci do seksualnych czynności. Bardzo często dzieci są wykorzystywane przez niemoralnych osobników środowiska do spełniania czynności seksualnych, czy to odpłatnie, czy też w celu rzekomego erotycznego uświadamiania. Perwersyjni „dobrzy wujkowie”, do których należą także katoliccy kapłani polują w swoim środowisku na małoletnie ofiary, poprzez nawiązanie z małoletnimi bliższego kontaktu, aby pod pozorem udzielenia erotycznego uświadomienia zwieść je i wykorzystać seksualnie. Taki kontakt utrzymywany w tajemnicy z reguły prowadzi do czynności seksualnych ze strony „dobrego wujka“, który swoją ofiarę praktycznie wtajemnicza w zboczone czynności seksualne, co z reguły prowadzi do zgwałcenia małoletniej ofiary. Nauczyciel pedofil lub gej, gwałcąc swoją ofiarę wyrządza jej wielką psychologiczną szkodę, uniemożliwiającą jej rozwinięcie i ukształtowanie zdrowego naturalnego popędu płciowego. Pierwsze w życiu seksualne doświadczenie przeżyte ze zboczonym „dobrym wujkiem“ ma decydujący wpływ na rozwój niedojrzałego płciowo człowieka i powoduje zaburzenia w późniejszym seksualnym życiu. Istnieje niebezpieczeństwo, i to jest wysoce prawdopodobne, że młody człowiek, który dorasta w patologicznej rodzinie, w której panuje bieda i alkoholizm, lub wychowuje się w domu dziecka, sam nabędzie zboczony nawyk i stanie się pedofilem lub homoseksualistą. Według psychologów przyczyn powstania nienaturalnego pociągu do tej samej płci, należy szukać we wczesnym okresie rozwoju dojrzewania człowieka, ponieważ pierwsze i nienaturalne seksualne doświadczenie wbija się głęboko w umysł i ma decydujący wpływ na wykształtowanie się popędu płciowego. Przyczyn kształtowania się zboczonych popędów u młodych ludzi jest bardzo wiele, a pierwszą przyczyną są zdeprawowani różnej maści zboczeńcy, którzy swoje zboczone nawyki przekazują dzieciom. Chrystus Pan ostrzega wszystkich zboczeńców, którzy psują i demoralizują dzieci, że za krzywdę moralną wyrządzoną dzieciom, odpowiedzą przed sądem Bożym:

Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie.“   (Mt 18:6-7, BT)

Nie istnieje homoseksualny gen DNA: Genetycy próbują dowieść, że przyczyną ukształtowania się homoseksualnego popędu leży w sferze biologicznej, czyli jest rzekomo determinowany przez odziedziczone geny. Ta teza genetyków nie została jednak dotychczas udowodniona, ponieważ nie wykryto jeszcze u ludzi, o homoseksualnych skłonnościach genów, które by determinowały ich homoseksualny popęd płciowy. Teza o rzekomym istnieniu genów, determinujących homoseksualny popęd, jest niesłychanym absurdem, ponieważ wtedy musiałyby występować geny o właściwościach męskich, jak również geny o właściwościach żeńskich, które determinowały by odmienność płciową. Ponieważ homoseksualiści nie pasują do siebie ani biologicznie ani też mentalnie, i nie są zdolni biologicznie rodzić nowego życia, jest zatem teza o istnieniu gejowskiego genu skończonym absurdem. Nie potrzeba być geniuszem, aby zrozumieć, że współżycie seksualne mężczyzny z mężczyzną, jest straszliwą chorobą rodzaju ludzkiego, jest wypaczeniem naturalnego popędu płciowego, który jest podstawą egzystencji rodu ludzkiego. Pismo Święte mówi, że Bóg stworzył człowieka, jako biologicznie doskonały duet, który obdarzył darem przekazywania życia, i ono jest owocem miłości pomiędzy mężczyzną a niewiastą:

“I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich“ (Ks. Rodzaju 1:1-31, BW) “Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.“   (Ks. Rodzaju 2:24, BT)

Natomiast homoseksualizm nie ma racji bytu, gdyż nigdy nie może dojść pomiędzy dwoma mężczyznami do ścisłego zespolenia, którego owocem będzie powstanie i zrodzenie nowego życia. Jest zatem homoseksualizm katastrofą prowadzącą do śmierci rodu ludzkiego, i nie ma w świetle Pisma Świętego racji bytu:

Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał”. (…) „Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze.”  (Rz 1:24/26, BT)

Przestroga Chrystusa: Chrystus Pan przykazał swojemu Kościołowi, aby uciekał i strzegł się grzechów Sodomy i Gomory:

Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.“ (Łk 17:26-30, BT).

Nominalne Chrześcijaństwo idące z “duchem postępu“ ostatnich dni, akceptuje homoseksualizm i związki partnerskie homoseksualistów, przyznając im prawa socjalne, przysługujące małżeństwom heteroseksualnym. Wbrew przestrogom Pisma Świętego ludzie deklarujący się jako wyznawcy Chrystusa, popierają i akceptują homoseksualne związki partnerskie i zamiast po stronie Chrystusa stawiają się po stronie Szatana. W imię jakiejś wyższej miłości niż Chrystusowa, chrześcijanie z imienia okazują homoseksualistom swoje poparcie i okazują im więcej miłości niż Chrystus, i tym chcą dowieść, że afirmują jakieś wyższe bliżej nie określone  ludzkie wartości, lepsze od Chrystusa i od Boga Ojca.  Czy tą wartością jest homoseksualizm, czyli wtryskiwanie spermy do odbytu homoseksualnego partnera? Czy homoseksualny sex nie jest zupełną degradacją człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże? Bóg nigdy nie zaakceptuje grzechów Sodomy i Gomory, a ci którzy uważają się za mądrzejszych od Chrystusa i apostołów, ci zginą razem z tymi , którzy butnie sprzeciwiają się prawom Bożym:

“… jeżeli staremu światu nie odpuścił, ale jako ósmego Noego, który ogłaszał sprawiedliwość, ustrzegł, gdy zesłał potop na świat bezbożnych; także miasta Sodomę i Gomorę obróciwszy w popiół skazał na zagładę dając przykład [kary] tym, którzy będą żyli bezbożnie, lecz wyrwał sprawiedliwego Lota, który uginał się pod ciężarem rozpustnego postępowania ludzi nie liczących się z Bożym prawem – (2 Pt 2:5-7, BT)

Wiele chrześcijan jest w rzeczywistości lobbystami, działającymi w różnych liberalnych partiach politycznych, uważających się za partie chrześcijańskie, lecz wbrew Chrystusowi popierających homoseksualizm i związki lesbijskie. Światowy lobbying na rzecz równości małżeństw tej samej płci jest bardzo silny, i ten rozwój jest już nie do powstrzymania. (Patrz Wikipedia: “Małżeństwo osób tej samej płci“) Przepowiednia Jezusa Chrystusa o nastaniu czasów Sodomy i Gomory spełnia się na naszych oczach. Ten rozwój popierają również wielkie chrześcijańskie kościoły, które udzielają związkom partnerskim tej samej płci ślubu kościelnego, albo udzielają błogosławieństwa Bożego związkom partnerskim tej samej płci. Czyż nie jest to zaparciem się Chrystusa błogosławić to, co w Piśmie Świętym jest potępione i skazane na zagładę?

Wielką odpowiedzialność za rozwój zboczeń seksualnych ponosi Kościół rzymskokatolicki, który ustanowieniem dogmatu o obowiązku życia księży w celibacie, ustanowił prawo przeciwne naturalnemu prawu Bożemu. Bezżeństwo księży katolickich jest przyczyną wiele zła, które dzieje się w ukryciu, ponieważ wielu księży nie jest w stanie zapanować nad swoim naturalnym popędem przeto zaspakajają swoje seksualne potrzeby w sposób nienaturalny, co jest przyczyną rozwoju seksualnych zboczeń, jak pedofilia, oraz homoseksualizm. Kościelny nakaz bezżeństwa księży jest grzechem przeciw miłości, przeciw rodzinie oraz przeciw życiu. Wszystko co dzieje się w tajemnicy i ukryciu, w seksualnym życiu księży, nie jest wolą Bożą i nie stanie się błogosławieństwem, lecz zrodzi ból i rozterkę.

Kościół rzymskokatolicki, na zewnątrz potępia homoseksualizm, lecz toleruje pedofilów i homoseksualistów w swoich szeregach, a wszelkie grzechy i krzywdy wyrządzone dzieciom przez księży pedofilów, i księży homoseksualistów zakrywa i tuszuje.

“Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią“. (Rz 1:32, BT)

Szczyt hypokryzji chrześcijańskich kościołów sięga już zenitu i przywódcy tych kościołów dobrze wiedzą, co Pismo Święte mówi o grzechach Sodomy i Gomory, lecz te kościoły ośmieliły się mieć inne zdanie i wstydzą się nauki Chrystusa przed „postępowym“ światem:

„Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi.“    (Mk 8:38, BT)

W tych kościołach czytają Pismo Święte i nabożnie wynoszą je ku niebu, lecz zapierają się nauki w nim zawartej, (2 Tm 3:1-4, BT). W tych kościołach błogosławi się homoseksualistów oraz związki lesbijskie, które Bóg w Piśmie Świętym potępia.

Postawa wyznawców Chrystusa:  Chrystus Pan nie upoważnił swoich naśladowców, aby osądzali ludzi, którzy popadli w grzechy Sodomy Gomory, ponieważ tych ludzi może sprawiedliwie osądzić jedynie Bóg. Jednak kościoły chrześcijańskie nie stoją po stronie Chrystusa i na gruncie Pisma Świętego, lecz stoją po stronie tego świata i  szerzącej się rozwiązłości homoseksualnej wyrażają swoją aprobatę:

Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku.“ (2 Pt 3:17, BT)

Apostoł Szymon Piotr w swoim drugim liście apeluje do współbraci chrześcijan, aby pamiętali na przykazanie Pana Jezusa, aby jego naśladowcy żyli zgodnie z prawem Bożym i byli wolni od nieczystych grzechów Sodomy, ponieważ wielu ludzi zostanie zwiedzionych przez szyderców, którzy pojawią w ostatnich dniach. 

Umiłowani, piszę do was już ten drugi list; w nich pobudzam wasz zdrowy rozsądek i pamięć, abyście przypomnieli sobie słowa, które były dawno już przepowiedziane przez świętych proroków, oraz przykazanie Pana i Zbawiciela, podane przez waszych apostołów. To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych żądz“   (2 Petr 3, 3-4, BT)

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s